Preskočiť na obsah

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2023

Zverejnené 21.11.2023.

Obec Kysta, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/11/2022 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením do pokladne Ocú, alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.