Preskočiť na obsah

História obce

Z dejín obce Kysta

1308

Prvá písomná správa

  V chotári obce Kysta sa našli črepy keramiky pochádzajúcej z 9. storočia, ako aj 11. – 12. storočia. Prvá písomná správa o dedine sa zachovala v listine z roku 1308 o výmene majetkov. Z nej sa dozvedáme, že v druhej polovici 13 storočia dedina Kysta patrila šľachticovi Dionýzovi, od ktorého ju získal šľachtic Peter syn Petena. Ten v roku 1308 dal Matúšovi, Tomášovi a Budovi synom Konráda. Dedinu zapisovali pod názvom Kyzthe, čo bol maďarizovaný tvar staršieho slovenského názvu Kysta, zaiste totožného s osobným menom. Vzťah nositeľa toho mena viac predpokladáme v rámci rodovej, ako feudálnej spoločnosti. Archeologické, písomné a jazykovedné pramene spolu vedú k poznatku, že dedina Kysta jestvuje od 9. storočia a patrí k najstarším sloviensko – slovenským sídliskám v okolí. 

1438

Katolícky kostol

V Kyste bol v stredoveku katolícky kostol, o ktorom je písomný doklad z roku 1438. Vtedy bol postavený z dreva, bez veže a pri ňom bol cintorín. Od roku 1619, ale aj od roku 1644 v ňom pôsobili evanjelickí reformovaní kazatelia a do kystanskej farnosti patrili aj kalvíni z Hrčeľa. Neskôr táto farnosť zanikla a miestni kalvíni pripadli do farnosti Hrčeľ. 

1441

Kystanské sedliacke domácnosti okrem richtárovej v roku 1441 zaplatili daň kráľovi 27 zlatých. 

1567

V roku 1567 boli zdanené len od troch port, lebo len nedávno ostatné domácnosti vyplienili Tatári.

1582

V roku 1582 sedliakov zdanili od 6,25 porty.

1600

Sídlisko malo v roku 1600 obývaných šestnásť poddanských domov. 

16. a 17. storočie

Na prelome 16. a 17. storočia bola Kysta stredne veľkou dedinou s poddanskými i farskými obyvateľmi. V 17. storočí poddanské domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. 

1610

V roku 1610 vtedajších sedliakov aj želiarov zdanili spolu od jednej a osminy porty, v roku 1635 od trištvrte porty. 

1661 až 1781

 V rokoch 1661 až 1781 časť dediny patrila kláštoru pavlínov v Sátoraljaújhelyi. V tamojšom chotári sa nachádzali vinice, o ktorých sú doklady od 15. Storočia.

1715

V roku 1715 žilo v Kyste desať, v roku 1720 štrnásť sedliackych domácností. 

1789

Kalvíni si postavili v Kyste murovaný kostol v roku 1789. Dedina Kysta bola už v 13. storočí vo vlastníctve šľachticov. Od roku 1308 do roku 1311 ju vlastnili synovia Konráda, neskôr šľachtici z Brehova a Cejkova, v 15. – 16. storočí aj šľachtici Šóšovci zo Šovaru (Solivar).

Isté vyvýšené miesto v tamojšom chotári malo maďarizovaný názov Várheď (Várhegy), ktorý pripomína, že tam jestvoval hrádok. Treba upozorniť, že v tamojšom hrádku nie sú známe stredoveké písomné doklady. Polohu a pôdorysný tvar predpokladaného hrádku možno zistiť len archeologickým prieskumom. Počtom obyvateľov (400 obyvateľov) a svojou rozlohou (815 ha) patrí medzi malé obce. Obec má 386 ha ornej pôdy, 90 ha trávnaté porasty, 273 ha lesov, 17 ha záhrad, 4 ha viníc a 6 ha vodnej plochy.