Preskočiť na obsah

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025

Zverejnené
21. apríla 2023
Kategória

Správa o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 číslo OU-KE-OSZP1-2023/002309-232. zo dňa 20.04.2023 bola v elektronickej podobe doručená Obci Kysta dňa 21.04.2023.


Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:


https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-naroky-2021-2025


Verejnosť môže do dokumentu nahliadnuť,robiť si z neho odpisy,výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín v kancelárii Obecného úradu v Kyste alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 056/67 94 412.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.


Adresa na doručenie stanoviska:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Prílohy