Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Bc. Miroslav Havrilčák

Zástupca starostky, Poslanec

Jozef Borčík

Poslanec

Dávid Danko

Poslanec

Daniel Kolesár

Poslanec

Ing. Jana Kučmová

Poslanec

Právomoci obecného zastupiteľstva

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
   
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
   
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
   
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
   
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
   
 • uznášať sa na nariadeniach
   
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
   
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
   
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
   
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
   
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
   
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
   
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
   
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
   
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce